ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย 4200/6200

คุณอยากเป็นคนหนึ่ง ที่เตรียมความพร้อมด้านค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นคนหนึ่งที่เจ็บป่วยครั้งหนึ่งแทบหมดตัว

ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย 4200/6200

รายละเอียดประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย 4200/6200

  • ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี
  • 30 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไป
  • 120 วัน สำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด, นิ่วทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, การตัดต่อทอลซิน ต่อมอดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, เส้นเลือดขอดที่ขา, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกัน และภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดและผล ประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 4200 แผน 6200
อายุรับประกัน 0-65 ปี (อายุ 0-5 ปี ไม่มีความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน)
กรณีสูญเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อ วัน (สูงสุด 75 วัน) 4,200 6,200
1.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 8,400 12,400
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 1,200
1.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 1,400 1,600
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อ การรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ) รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด 100,000 120,000
1.6 ค่าแพทย์วิสัญญีต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 15,000 18,000
1.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้ง ใดครั้งหนึ่ง 30,000 36,000
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รวมค่ายากลับบ้านค่ารถพยาบาล และอื่นๆ)(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 35,000 45,000
1.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ ผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 10,000 14,000
1.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละ ครั้ง 10,000 12,000
1.11 ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน
30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลใน ฐานะผู้ป่วยใน
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (สำหรับผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป) *
2.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1000 1,000
2.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000 2,000
2.3 กรณีผ่าตัดและหัต การสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาลไม่เกิน15วัน/ปี จำนวนวันสูงสุด (2.1 + 2.2 + 2.3) ไม่เกิน 365 วัน 2,500 2,500
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้า รักษาต่อครั้ง/โรค 1,100,000 800,000
ตารางเบี้ยประกัน ต่อปี
ช่วงอายุ
แผน 4200 แผน 6200
ชาย หญิง ชาย หญิง
16- 20 ปี 13,xxx 14,xxx 16,xxx 17,xxx
21 – 25 ปี 12,xxx 15,xxx 15,xxx 18,xxx
26 – 30 ปี 12,xxx 15,xxx 15,xxx 19,xxx
31 – 35 ปี 12,xxx 15,xxx 15,xxx 19,xxx
36 – 40 ปี 15,xxx 18,xxx 18,xxx 22,xxx
42 – 45 ปี 16,xxx 20,xxx 20,xxx 24,xxx
46 – 50 ปี 18,xxx 22,xxx 22,xxx 27,xxx
51 – 55 ปี 22,xxx 26,xxx 27,xxx 33,xxx
56 – 60 ปี 29,xxx 35,xxx 36,xxx 43,xxx
61 35,xxx 42,xxx 43,xxx 52,xxx
62 37,xxx 45,xxx 46,xxx 55,xxx
63 40,xxx 47,xxx 48,xxx 59,xxx
64 41,xxx 50,xxx 51,xxx 61,xxx
65 43,xxx 52,xxx 53,xxx 65,xxx